Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 138 kết quả (0.3280868 giây)
Nanofiber Research - Reaching New Heights
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2016
Ký hiệu phân loại: 415
ISBN: 9789535125280
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Complex Words, Causatives, Verbal Periphrases and the Gerund: Romance Languages versus Czech (A Parallel Corpus-Based St...
Tác giả: Olga Nadvornikova,
Thông tin xuất bản: : Karolinum Press , 2020
Ký hiệu phân loại: 415
ISBN: 9788024645544
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Syntax in the Treetops
Tác giả: Miyagawa Shigeru,
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 415
ISBN: 9780262369091
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Toward a cognitive semantics. Volume II, Typology and process in concept structuring
Tác giả: Talmy Leonard,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 415
ISBN: 0262284677
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
What counts : focus and quantification
Tác giả: Herburger Elena,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 415
ISBN: 0262275295
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Verbal complexes
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 415
ISBN: 0262277433
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Three investigations of extraction
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 415
ISBN: 0262281813
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Syntactic structures revisited : contemporary lectures on classic transformational theory
Tác giả: Lasnik Howard,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 415
ISBN: 0262277956
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Sentence comprehension : the integration of rules and habits
Tác giả: Townsend David J,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 415
ISBN: 0262316153
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Semantics and syntax in lexical functional grammar : the resource logic approach
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 415
ISBN: 0262271176
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục