Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
The global Information Infrastruction
Tác giả: William Drake
Xuất bản: USA: United State information Agegcy, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  384
 
Finding Your Public Voice: A media guidebook
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: USA: United State information Agegcy, 1995
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.2
 
Economic perspectives : Biotechnology
Tác giả:
Xuất bản: USA: United State information Agegcy, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.011273
 
Economic perspectives : corruption and development
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: USA: United State information Agegcy, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.011273
 
What is a market economy?
Tác giả: Watts Michael
Xuất bản: USA: United State information Agegcy, 1992
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.122
 
Democracy is a discussion
Tác giả: Myers Sondra
Xuất bản: USA: United State information Agegcy, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  321.873
 
Sustainable Development
Tác giả:
Xuất bản: USA: United State information Agegcy, 1997
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  001.01
 
American Theatre
Tác giả:
Xuất bản: USA: United State information Agegcy, 1990
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.48473
 
American Dance
Tác giả:
Xuất bản: USA: United State information Agegcy, 1988
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.48473
 
American Film
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: USA: United State information Agegcy, 1992
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.48573
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục