Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 36 kết quả
Professional SharePoint 2010 administration [electronic resource]
Tác giả: Todd Adair Klindt, Steve Caravajal, Jeff Deverter, Jennifer Mason, Shane Young
Xuất bản: Indianapolis Ind: WroxWiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
Beginning SharePoint Designer 2010 [electronic resource]
Tác giả: Reza Alirezaei, Woody Windischman
Xuất bản: Indianapolis IN: WroxWiley Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Real world SharePoint 2010 [electronic resource] : indispensable experiences from 22 MVPs
Tác giả: Scott L Hillier
Xuất bản: Indianapolis Ind: WroxWiley Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
Professional business connectivity services in SharePoint 2010 [electronic resource]
Tác giả: Scot Hillier, Todd Baginski, Brad Stevenson
Xuất bản: Indianapolis IN: WroxWiley Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.68
 
Knight's Microsoft business intelligence 24-hour trainer [electronic resource] : leveraging Microsoft SQL server integra...
Tác giả: Shawn Harrison, Brian Knight
Xuất bản: Indianapolis IN: WroxWiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
ASP.NET AJAX programmer's reference with ASP.NET 2.0 or ASP.NET 3.5
Tác giả: Shahram Khosravi
Xuất bản: Indianapolis IN: WroxWiley Pub, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
Professional Visual Studio 2010 [electronic resource]
Tác giả: Joe Bennett, Nick Randolph
Xuất bản: Indianapolis IN: WroxWiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Professional Visual Basic 2010 and .NET 4 [electronic resource]
Tác giả: Doug Parsons, Bill Sheldon, Dianne Siebold, Doug Waterfield
Xuất bản: Indianapolis Ind: WroxWiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2762
 
SharePoint 2010 business intelligence 24-hour trainer [electronic resource]
Tác giả: Adam Jorgensen, Thomas Lannen
Xuất bản: Indianapolis Ind: WroxWiley Pub, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.472
 
Beginning Visual C# 2010 [electronic resource]
Tác giả: Dou Holland, Karl Watson
Xuất bản: Indianapolis Ind: WroxWiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục