Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Theory of plates and shells
Tác giả: Stephen Timoshenko, S Woinowsky-Krieger
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1959
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.112
 
Treatise on Invertebrate Paleontology; Part O
Tác giả: Raymond C Moore
Xuất bản: : Geological Society of America, 1959
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  562
 
Bony buys a woman
Tác giả: Arthur W Upfield
Xuất bản: London: Pan books, 1959
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.912
 
Schaum's outline of theory and problems of vector analysis and an introduction to tensor analysis
Tác giả: Murray R Spiegel
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1959
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.63
 
Middle Ages-Reformation-Volkskunde : Festschrift for John G. Kunstmann
Tác giả: Frederic E Coenen, Frederic E Coenen
Xuất bản: Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1959
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  830.4
 
The First Contest for Singapore 1819-1824
Tác giả: HJ Marks
Xuất bản: SGRAVENHAGE: Brill, 1959
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  959.5703
 
Cowboy Sam and the airplane
Tác giả: Edna Walker Chandler
Xuất bản: Chicago: Benefic Press, 1959
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.412
 
An Age of Crisis Man and World in Eighteenth Century French Thought
Tác giả: Lester G [from old catalog] Crocker
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1959
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  194.0903
 
Ruodlieb
Tác giả:
Xuất bản: : University of North Carolina Press, 1959
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Middle Ages—Reformation—Volkskunde
Tác giả:
Xuất bản: : University of North Carolina Press, 1959
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  830.4
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục