Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
And Horns on the Toads
Tác giả:
Xuất bản: sl: University of North Texas Press, 1959
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Family Saga
Tác giả:
Xuất bản: sl: University of North Texas Press, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  920.0764
 
The Golden Log
Tác giả:
Xuất bản: sl: University of North Texas Press, 1962
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.09764
 
Corners of Texas
Tác giả: Francis E Abernethy
Xuất bản: sl: University of North Texas Press, 1993
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.09764
 
Man, Bird and Beast
Tác giả: J Frank Dobie
Xuất bản: sl: University of North Texas Press, 1930
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.09764
 
Folklore In All of Us, In All We Do
Tác giả: Kenneth L Untiedt
Xuất bản: Denton Tex: University of North Texas Press, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.09764
 
Happy Hunting Ground
Tác giả: J Frank Dobie, Leonidas Warren Payne
Xuất bản: Denton Tex: University of North Texas Press, 2000
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398
 
Folk Travelers Ballads, Tales and Talk
Tác giả: Mody C Boatright, Wilson Mathis Hudson, Allen Maxwell
Xuất bản: Denton TX: University of North Texas Press, 2000
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398
 
Folklore in Motion Texas Travel Lore
Tác giả: Kenneth L Untiedt
Xuất bản: Denton: University of North Texas Press, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  917.640463
 
The Folklore of Texan Cultures
Tác giả:
Xuất bản: Denton Tex: University of North Texas Press, 2000
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  390.08
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục