Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Suicide and contemporary science fiction
Tác giả: Carl Gutiérrez-Jones
Xuất bản: The United States of America: Cambridge University Press, 2015
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.38762
 
The Cambridge companion to science fiction [electronic resource]
Tác giả: Edward James, Farah Mendlesohn
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.3
 
Darwin's plots : evolutionary narrative in Darwin, George Eliot and nineteenth-century fiction
Tác giả: Gillian Beer
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Darwin's plots : evolutionary narrative in Darwin, George Eliot and nineteenth-century fiction
Tác giả: Gillian Beer
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 1983
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.809356
 
Darwin's plots : evolutionary narrative in Darwin, George Eliot and nineteenth-century fiction
Tác giả: Gillian Beer
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  891.4
 
Literature, science, and public policy from Darwin to genomics
Tác giả: Jay Clayton
Xuất bản: Cambridge New York NY: Cambridge University Press, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  823.00936
 
1

Truy cập nhanh danh mục