Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 396 kết quả
Modelling and Simulation
Tác giả: Giuseppe Petrone, Giuliano Cammarata, Giuliano Cammarata, Giuseppe Petrone
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  709.04
 
Simulation Modeling
Tác giả: Constantin Volosencu, Cheon Seoung Ryoo, Cheon Seoung Ryoo, Constantin Volosencu
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  003.3
 
An introduction to computer simulation
Tác giả: Michael M Woolfson, G J Pert
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003.3
 
Circuit simulation
Tác giả: Farid N Najm
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38150113
 
Simulation : The Practice of Model Developmentand Use
Tác giả: Stewart Robinson
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003.3
 
Modeling and Simulation in Engineering
Tác giả: Catalin Alexandru, Catalin Alexandru
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Modelling, Simulation and Identification
Tác giả: Azah Mohamed, Azah Mohamed
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  808.839352
 
Simulation Modelling Practice and Theory
Tác giả: Evon Abu-Taieh, Asim Abdel El Sheikh Ahmed, Asim Abdel El Sheikh Ahmed, Evon Abu-Taieh
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  003.3
 
Numerical Modeling and Computer Simulation
Tác giả: Dragan M Cvetković, Gunvant A Birajdar, Gunvant A Birajdar, Dragan M Cvetković
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  511.8
 
Advanced numerical simulation methods : from CAD data directly to simulation results
Tác giả: G Beer
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục