Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 32 kết quả
Industrial control wiring guide
Tác giả: Bob Mercer
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8313
 
Lan wiring
Tác giả: love James True
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.68
 
Electrical wiring industrial
Tác giả: Stephen L Herman
Xuất bản: Stamford CT: Cengage Learning, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31924
 
The complete guide to wiring
Tác giả:
Xuất bản: Minneapolis Minn: Creative Pub International, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Electric wiring: domestic elektronisk ressurs
Tác giả: Brian Scaddan
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierNewnes, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31924
 
Wiring your digital home for dummies
Tác giả: Dennis C Brewer, Paul A Brewer
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31924
 
Audio wiring guide : how to wire the most popular audio and video connectors
Tác giả: John Hechtman, Ken Benshish
Xuất bản: Amsterdam Boston London: ElsevierFocal Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781
 
Electrical installations (known as the Australian/New Zealand wiring rules)
Tác giả:
Xuất bản: Homebush NSW Wellington NZ: Standards Australia Standards New Zealand, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31924
 
17th edition IET wiring regulations. Design and verification of electrical installations
Tác giả: Brian Scaddan
Xuất bản: Milton Park Abingdon Oxon New York: Routledge, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31924
 
Homeskills : fix your own lights, switches, receptacles, boxes, cables & more [electronic resource], Wiring
Tác giả:
Xuất bản: Minneapolis Minnesota: Cool Springs Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục