Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 179 kết quả
Resources
Tác giả:
Xuất bản: : MDPI AG, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International Journal on Food, Agriculture and Natural Resources
Tác giả:
Xuất bản: : Food Agriculture and Natural Resources FANRes Networks, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل
Tác giả:
Xuất bản: : Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Agriculture and Natural Resources
Tác giả:
Xuất bản: : Tribhuvan University Institute of Agriculture and Animal Science Prithu Technical College, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Indian Journal of Natural Products and Resources
Tác giả:
Xuất bản: : NISCAIR, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The Global Environment, Natural Resources, and Economic Growth [electronic resources]
Tác giả: Alfred Greiner, Willi Semmler
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.7
 
Resources, production and structural dynamics
Tác giả: Mauro Baranzini, Claudia Rotondi, Roberto Scazzieri
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Journal of Natural Resources and Environmental Management
Tác giả:
Xuất bản: : Bogor Agricultural University, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Diversified development : making the most of natural resources in Eurasia
Tác giả: Indermit Singh Gill
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  333.7095
 
Cosmopolitan commons : sharing resources and risks across borders
Tác giả: Cornelis Disco, Eda Kranakis
Xuất bản: CambridgeMassachusetts: MIT Press, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  333
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục