Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Cruise vacations for dummies 2007
Tác giả: Heidi Sarna, Matt Hannafin
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.202
 
Cruising the Mediterranean : a guide to the ports of call elektronisk ressurs
Tác giả: Larry H Ludmer
Xuất bản: Edison NJ: Hunter, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.91638
 
Cruise ship tourism
Tác giả: Ross K Dowling
Xuất bản: Wallingford UK Cambridge MA: CABI Pub, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  387.5/42068
 
Frommer's Alaska cruises & ports of call 2011 elektronisk ressurs
Tác giả: Fran Wenograd Golden, Gene Sloan
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.980452
 
Cruising the Southern and Western Caribbean : A Guide to the Ships and the Ports of Call [electronic resource]
Tác giả: Larry H Ludmer
Xuất bản: West Palm Beach: Hunter Publishing Incorporated, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.2
 
Rites of passage
Tác giả: William Golding
Xuất bản: London: Faber and Faber, 1980
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Bon bon voyage [downloadable e-book]
Tác giả: Nancy Fairbanks
Xuất bản: New York: Berkley Prime Crime, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Encyclopedia of American literature of the sea and Great Lakes
Tác giả: Jill B Gidmark
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810.9
 
Visual culture and Arctic voyages : personal and public art and literature of the Franklin search expeditions
Tác giả: Eavan O'Dochartaigh
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  919.8
 
1

Truy cập nhanh danh mục