Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 740 kết quả
Administration
Tác giả:
Xuất bản: : Sciendo, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Public administration : an action orientation
Tác giả: Robert B Denhardt, Joseph W Grubbs
Xuất bản: Fort Worth TX: Harcourt Brace College Publishers, c1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  351
 
Philosophy and Public Administration: Philosophy and Public Administration
Tác giả: Edoardo Ongaro
Xuất bản: Cheltenham UK Massachusetts USA: Edward Elgar Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  351.01
 
Scandinavian Journal of Public Administration
Tác giả:
Xuất bản: : University of Gothenburg, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Public administration and democracy : the complementarity principle
Tác giả: Anthony Michael Bertelli, Lindsey J Schwartz
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  351
 
Public Administration and Policy
Tác giả:
Xuất bản: : Emerald Publishing, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Public administration in America
Tác giả: Michael E Milakovich, George J Gordon
Xuất bản: Belmont CA: ThomsonWadsworth, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  351.73
 
Public Administration in Germany
Tác giả: Sabine Kuhlmann, Sabine Kuhlmann, Isabella Proeller, Isabella Proeller, Dieter Schimanke, Dieter Schimanke, Jan Ziekow, Jan Ziekow
Xuất bản: : Springer Nature, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Public administration in Africa : performance and challenges
Tác giả: Shikha Vyas-Doorgapersad
Xuất bản: Boca Raton: Talory Francis, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  351.6
 
The black hole of public administration
Tác giả: Ruth Hubbard
Xuất bản: Ottawa: University of Ottawa Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  351.71
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục