Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Guiding children's learning of mathematics
Tác giả: Leonard M Kennedy, Art Johnson, Steven Tipps
Xuất bản: Belmont CA: ThomsonWadsworth, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.7
 
Public administration in America
Tác giả: Michael E Milakovich, George J Gordon
Xuất bản: Belmont CA: ThomsonWadsworth, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  351.73
 
Copywriting for the electronic media : A practical guide
Tác giả: Milan D Meeske
Xuất bản: Belmont CA: ThomsonWadsworth, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  659.132
 
Critical thinking
Tác giả: Richard L Epstein, Carolyn Kernberger
Xuất bản: Australia Belmont CA: ThomsonWadsworth, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  160
 
Invitation to public Speaking
Tác giả: Griffin Cindy L
Xuất bản: China: ThomsonWadsworth, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  808.5
 
Psychology : modules for active learning
Tác giả: Dennis Coon, John O Mitterer
Xuất bản: Belmont CA: ThomsonWadsworth, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Your college experience : strategies for success
Tác giả: John N Gardner, Betsy O Barefoot, A Jerome Jewler
Xuất bản: Boston MA: ThomsonWadsworth, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  378.198
 
Audio in media
Tác giả: Stanley R Alten
Xuất bản: Belmont CA: ThomsonWadsworth, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3893
 
Communicating for results : a guide for business and the professions
Tác giả: Cheryl Hamilton
Xuất bản: Belmont CA: ThomsonWadsworth, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.45
 
Media now : understanding media culture and technology
Tác giả: Joseph D Straubhaar, Robert LaRose
Xuất bản: Belmont CA: ThomsonWadsworth, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  384.0973
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục