Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 36 kết quả
Smart and Pervasive Healthcare
Tác giả: Urvashi Sharma, Urvashi Sharma
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Telehealth
Tác giả: Thomas F Heston
Xuất bản: : IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  610.285
 
Telemedicine technologies : information technologies in medicine and digital health
Tác giả: Bernard Fong, A C M Fong, C K Li
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.285
 
International Journal of Telemedicine and Applications
Tác giả:
Xuất bản: : Hindawi Limited, 2008
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Telemedicine in Low-Resource Settings
Tác giả: Richard Wootton
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Advances in Telemedicine : Applications in Various Medical Disciplines and Geographical Regions
Tác giả: Georgi Graschew, Georgi Graschew, Theo A Roelofs, Theo A Roelofs
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Telemedicine
Tác giả: Ramesh Madhavan, Shahram Khalid, Shahram Khalid, Ramesh Madhavan
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  428.6
 
Telemedicine : Techniques and Applications
Tác giả: Georgi Graschew, Georgi Graschew, Stefan Rakowsky, Stefan Rakowsky
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Advances in Telemedicine : Technologies, Enabling Factors and Scenarios
Tác giả: Georgi Graschew, Georgi Graschew, Theo A Roelofs, Theo A Roelofs
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  301.4
 
Telehealth and Telemedicine The Far-Reaching Medicine for Everyone and Everywhere
Tác giả: Tang-Chuan Wang, Tang-Chuan Wang
Xuất bản: : IntechOpen, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục