Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
World Atlas for Primary Students : Texas Student
Tác giả: Macmillan
Xuất bản: New York: McGrawHill Companies, 1997
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  912
 
Encyclopedia of Buddhism
Tác giả: Publishing Macmillan
Xuất bản: : Macmillan Library Reference, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  294.303
 
An odd kind of fame : stories of Phineas Gage
Tác giả: Malcolm Macmillan
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
An odd kind of fame : stories of Phineas Gage
Tác giả: Malcolm Macmillan
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, c2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
SELinux by example : using security enhanced Linux
Tác giả: Frank Mayer, David Caplan, Karl MacMillan
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.8
 
Discovery-driven growth : a breakthrough process to reduce risk and seize opportunity
Tác giả: Rita Gunther McGrath, Ian C MacMillan
Xuất bản: Boston Mass: Harvard Business Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4063
 
Transformational Moments in Social Welfare : What Role for Voluntary Action?
Tác giả: Georgina Brewis, Angela Ellis Paine, irene hardill, Rose Lindsey, Rob Macmillan
Xuất bản: Bristol: Policy Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  361.6109045
 
Transformational Moments in Social Welfare : What Role for Voluntary Action?
Tác giả: Georgina Brewis, Irene Hardill, Rose Lindsey, Rob Macmillan, Angela Ellis Paine
Xuất bản: Baltimore Maryland: Project Muse, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  361.6109045
 
1

Truy cập nhanh danh mục