Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Michael Marullus Tarchaniota's De laudibus Rhacusae and His Early Years
Tác giả: Vedran
Xuất bản: Florence: Firenze University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  891
 
Cutting Edge Robotics 2010
Tác giả: Vedran Kordic, Vedran Kordic
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  282.09
 
Autonomous Agents
Tác giả: Vedran Kordic, Vedran Kordic
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  332.673
 
Kalman Filter
Tác giả: Vedran Kordic, Vedran Kordic
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  394.2
 
Supply Chain
Tác giả: Vedran Kordic, Vedran Kordic
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  811.54
 
Petri Net : Theory and Applications
Tác giả: Vedran Kordic, Vedran Kordic
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  511.3
 
Micromechanical Modeling and Simulation of Forming Processes
Tác giả: Vedran Glavas
Xuất bản: : KIT Scientific Publishing, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Cutting Edge Robotics
Tác giả: Vedran Kordic, Vedran Kordic, Aleksandar Lazinica, Aleksandar Lazinica, Munir Merdan, Munir Merdan
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  620
 
1

Truy cập nhanh danh mục