Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 189 kết quả
Instrumentation
Tác giả: Franklyn W Kirk, Nicholas R Rimboi
Xuất bản: Chicago: American Technical Society, 1975
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620
 
Eshbach's handbook of engineering fundamentals, fifth edition [electronic resource]
Tác giả: Ovid W Eshbach, Myer Kutz
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  620
 
Powder surface area and porosity
Tác giả: S Lowell, S Lowell, Joan E Shields
Xuất bản: London New York: Chapman and Hall, 1984
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620
 
AutoCAD 2010 essentials
Tác giả: Munir M Hamad
Xuất bản: Sudbury Mass: Jones and Bartlett Publishers, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620
 
Wave and scattering methods for numerical simulation
Tác giả: Stefan D Bilbao
Xuất bản: Chichester West Sussex England Hoboken NJ: J Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620
 
Up and running with AutoCAD 2011 : 2D drawing and modeling
Tác giả: Elliot Gindis
Xuất bản: Burlington MA: ElsevierAcademic Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620
 
Springer handbook of nanotechnology
Tác giả: Bharat Bhushan
Xuất bản: Berlin New York: SpringerVerlag, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  620
 
Successful marketing strategy for high-tech firms, third edition [electronic resource]
Tác giả: Eric Viardot
Xuất bản: Boston: Artech House, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620
 
McGraw-Hill dictionary of engineering [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620
 
Symbolic computation : applications to scientific computing
Tác giả: Robert Grossman
Xuất bản: Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục