Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Bapu. Part I
Tác giả: Freitas F C
Xuất bản: : National Book Trust NBT, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  891
 
Congreso De Futurologia (Libro Amigo)
Tác giả: Stanislaw Lem
Xuất bản: : Bruguera, 1981
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  891
 
Lezioni di poesia
Tác giả: Pavan Stefania
Xuất bản: Firenze Italy: Firenze University Press, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  891
 
Anantaratnaprabhava
Tác giả:
Xuất bản: Milano Italia: Ledizioni LediPublishing, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  891
 
Anantaratnaprabhava : Studi in onore di Giuliano Boccali
Tác giả: Alice Crisanti, Alice Crisanti, Cinzia Pieruccini, Cinzia Pieruccini, Chiara Policardi, Chiara Policardi, Paola M Rossi, Paola M Rossi
Xuất bản: Milano: Ledizioni LediPublishing, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  891
 
Poetry of the Taliban
Tác giả: Faisal Devji, Felix Kuehn, Mirwais Rahmany, Hamid Stanikzai, Alex Strick van Linschoten
Xuất bản: New York: Columbia University Press, 2012
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  891
 
Tehran noir
Tác giả: Salar Abdoh
Xuất bản: Brooklyn New York: Akashic Books, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  891
 
Classical Tradition in Czech Renaissance and Baroque Literature
Tác giả: Lubor Kysučan
Xuất bản: Florence: Firenze University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  891
 
Nostalgia and Creaturality in H. Leivick's Тhe Golem
Tác giả: Laura Quercioli
Xuất bản: Florence: Firenze University Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  891
 
Michael Marullus Tarchaniota's De laudibus Rhacusae and His Early Years
Tác giả: Vedran
Xuất bản: Florence: Firenze University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  891
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục