Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.7900367 giây)
Working with jQTouch to build websites on top of jQuery [electronic resource]
Tác giả: David Matthew,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Focal Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.72
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 73603 Định dạng: PDF
Flash mobile : developing Android and iOS applications
Tác giả: David Matthew,
Thông tin xuất bản: Burlington MA : Focal Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 0240815688
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 74352 Định dạng: PDF
Building websites with HTML5 to work with mobile phones [electronic resource]
Tác giả: David Matthew,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Focal Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 006.76
ISBN: 9780240818856
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 77770 Định dạng: PDF
Flash Mobile [electronic resource]
Tác giả: David Matthew,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Taylor and Francis , 2012
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 9780240815725
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 78146 Định dạng: PDF
Developing Websites with jQuery Mobile [elektronisk ressurs]
Tác giả: David Matthew,
Thông tin xuất bản: Burlington : Taylor Francis , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 9780240819075
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 80930 Định dạng: PDF
HTML5 : designing rich Internet applications
Tác giả: David Matthew,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Focal Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 9780240813288
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 94479 Định dạng: PDF
Rendering HTML5 Illustration [electronic resource].
Tác giả: David Matthew,
Thông tin xuất bản: Burlington : Elsevier Science , 2010
Ký hiệu phân loại: 006.74
ISBN: 9780240813844
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66331 Định dạng: PDF
Building Websites with HTML5 to Work with Mobile Phones elektronisk ressurs
Tác giả: David Matthew,
Thông tin xuất bản: Burlington : Taylor Francis , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 9780240819068
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 95050 Định dạng: PDF
Swing
Tác giả: Robinson Matthew,
Thông tin xuất bản: Greenwich : Manning , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 193011088X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 37385 Định dạng: PDF
Modernity and Cultural Decline [electronic resource] : A Biobehavioral Perspective
Ký hiệu phân loại: 152
ISBN: 9783030329846
Bộ sưu tập: Tham khảo
1

Truy cập nhanh danh mục