Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
From Opinion Mining to Financial Argument Mining [electronic resource]
Tác giả: Chung-Chi Chen, Hsin-Hsi Chen, Hen-Hsen Huang
Xuất bản: Singapore: Springer Singapore Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  006.35
 
Language Technologies for the Challenges of the Digital Age [electronic resource] : 27th International Conference, GSCL ...
Tác giả: Thierry Declerck, Georg Rehm
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  006.35
 
Essential Speech and Language Technology for Dutch [electronic resource] : Results by the STEVIN-programme
Tác giả: Peter Spyns, Jan Odijk
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  006.35
 
Strategic research agenda for multilingual Europe 2020
Tác giả: Georg Rehm, Hans Uszkoreit
Xuất bản: Heidelberg: Springer, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  006.35
 
Essential Speech and Language Technology for Dutch: Results by the STEVIN-programme
Tác giả: Jan Odijk Peter Spyns
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  006.35
 
Representation Learning for Natural Language Processing [electronic resource]
Tác giả: Zhiyuan Liu, Yankai Lin, Maosong Sun
Xuất bản: Singapore: Springer Singapore Imprint Springer, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  006.35
 
Finite-state language processing
Tác giả: Emmanuel Roche, Yves Schabes
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 1997
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  006.35015113
 
Foundation Models for Natural Language Processing [electronic resource] : Pre-trained Language Models Integrating Media
Tác giả: Gerhard Paaß, Sven Giesselbach
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  006.35
 
European Language Equality [electronic resource] : A Strategic Agenda for Digital Language Equality
Tác giả: Georg Rehm, Andy Way
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  006.35
 
Natural language processing and computational linguistics 2 : semantics, discourse and applications
Tác giả: Mohamed Zakaria Kurdi
Xuất bản: London UK Hoboken NJ: ISTE Ltd Wiley, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  006.35
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục