Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-17 trong số 17 kết quả
The Dutch and English East India Companies Diplomacy, Trade and Violence in Early Modern Asia
Tác giả: Adam Clulow, Tristan Mostert
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  338.88
 
Chapter Introduction Industry History : Its Concepts and Methods
Tác giả: Takafumi Kurosawa
Xuất bản: New York London: Taylor Francis, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  338.88
 
The Routledge Companion to the Makers of Global Business
Tác giả: Teresa da Silva Lopes, Teresa da Silva Lopes, Christina Lubinski, Christina Lubinski, Heidi Tworek, Heidi Tworek
Xuất bản: : Taylor Francis, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  338.88
 
Chapter 11 Three Markets and Three Types of Competitiveness : Pulp and Paper Industry
Tác giả: Takafumi Kurosawa, Tomoko Hashino
Xuất bản: New York London: Taylor Francis, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  338.88
 
Chapter 31 Political risks and nationalism
Tác giả: Takafumi Kurosawa, Neil Forbes, Ben Wubs
Xuất bản: London New York: Taylor Francis, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  338.88
 
Value creation in multinational enterprise
Tác giả: Jongmoo Jay Choi, Reid W Click
Xuất bản: Amsterdam Boston London: Elsevier JAI, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.88
 
Multinational Corporations and Local Firms in Emerging Economies
Tác giả: Michael W Hansen, Michael W Hansen, Eric Rugraff, Eric Rugraff
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  338.88
 

Truy cập nhanh danh mục