Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Folklore In All of Us, In All We Do
Tác giả: Kenneth L Untiedt
Xuất bản: Denton Tex: University of North Texas Press, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.09764
 
2001, a Texas Folklore Odyssey Vol. LVIII. Vol. LVIII
Tác giả: Francis Edward Abernethy
Xuất bản: College Station: Texas A M University Press distributor, 2001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.09764
 
And Horns on the Toads
Tác giả:
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.09764
 
Backwoods to Border
Tác giả: Mody C Boatright, Donald Day
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.09764
 
Between the Cracks of History
Tác giả: Francis Edward Abernethy, Carolyn Fiedler Satterwhite
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1997
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.09764
 
The Bounty of Texas
Tác giả: Francis Edward Abernethy
Xuất bản: College Station: Texas A M University Press distributor, 1990
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.09764
 
Coffee in the Gourd
Tác giả: J Frank Dobie
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.09764
 
Features and Fillers Texas Journalists on Texas Folklore
Tác giả: Jim Harris, Carolyn Fiedler Satterwhite
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1999
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.09764
 
From Hell to Breakfast
Tác giả: Mody C Boatright, Donald Day
Xuất bản: Denton Tex: University of North Texas Press, 2000
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.09764
 
The Golden Log
Tác giả:
Xuất bản: sl: University of North Texas Press, 1962
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.09764
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục