Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Introductory biomechanics [electronic resource] : from cells to organisms
Tác giả: Christopher Ross Ethier, Craig A Simmons
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.4
 
Bacterial Physiology and Metabolism [electronic resource]
Tác giả: Byung Hong Kim, Geoffrey Michael Gadd
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.293
 
Cytoskeletal Mechanics [electronic resource]
Tác giả: Mohammad R K Mofrad, Roger Kamm
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.654
 
Bacterial protein toxins : role in the interference with cell-growth regulation
Tác giả: Alistair J Lax
Xuất bản: Cambridge UK New York NY: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.8
 
Biomechanics [electronic resource] : concepts and computation
Tác giả: C W J Oomens, Frank Baaijens, Marcel Brekelmans
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.43
 
Membrane structural biology : with biochemical and biophysical foundations
Tác giả: Mary Luckey
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.64
 
Philosophy of developmental biology
Tác giả: Marcel Weber
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  571.8
 
Philosophy of Developmental Biology
Tác giả: Marcel Weber
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  571.8
 
Bacterial-epithelial cell cross-talk : molecular mechanisms in pathogenesis
Tác giả: Beth A McCormick
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  571.936
 
1

Truy cập nhanh danh mục