Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 86 kết quả
Make Life Visible [electronic resource]
Tác giả: Masahiro Jinzaki, Atsushi Miyawaki, Masaya Nakamura, Yoshiaki Toyama
Xuất bản: Singapore: Springer Singapore Imprint Springer, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  612.8
 
Cyborg Mind
Tác giả: Calum MacKellar
Xuất bản: New York: Berghahn Books, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  612.8
 
Wahrnehmung - Kognition - Ästhetik : Neurobiologie und Medienwissenschaften
Tác giả: Ralf Schnell, Ralf Schnell
Xuất bản: Bielefeld: transcript Verlag, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  612.8
 
Diagnosis of Neurogenetic Disorders: Contribution of Next Generation Sequencing and Deep Phenotyping
Tác giả: Alisdair McNeill
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  612.8
 
Neuroscience and Critique : Exploring the Limits of the Neurological Turn
Tác giả: Jan De Vos, Jan De Vos, Ed Pluth, Ed Pluth
Xuất bản: London New York: Taylor Francis, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  612.8
 
Advances in Modern Mental Chronometry
Tác giả: Jose M Medina, Hans Colonius, Jose A Diaz, Willy Wong
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  612.8
 
Neuromodulation of Executive Circuits
Tác giả: Evelyn K Lambe, Allan T Gulledge, Guillermo Gonzalez-Burgos, M Victoria Puig
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  612.8
 
New Approaches to Characterization and Recognition of Faces
Tác giả: Peter Corcoran
Xuất bản: : IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  612.8
 
The Philosophy of Psychiatry and Biologism
Tác giả: Bettina Schoene-Seifert, Marco Stier, Markus Ruther, Sebastian Muders
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  612.8
 
Dendritic spines: From shape to function
Tác giả: Nicolas Heck, Ruth Benavides-Piccione
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  612.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục