Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 150 kết quả
Encyclopedia of terrorism
Tác giả: Harvey W Kushner
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.6
 
Encyclopedia of interpersonal violence
Tác giả: Jeffrey L Edleson, Claire M Renzetti
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.603
 
Blood and Rage
Tác giả: Dean Koontz, Dean Koontz cm
Xuất bản: : HarperCollins, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  303.62509
 
Neverending wars : the international community, weak states, and the perpetuation of civil war
Tác giả: Ann Hironaka
Xuất bản: Cambridge Mass: Harvard University Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.6
 
Inside cyber warfare [electronic resource]
Tác giả: Jeffrey Carr
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.625
 
Leaders and international conflict
Tác giả: Giacomo Chiozza, H E Goemans
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.6
 
Shadows of War : Violence, Power, and International Profiteering in the Twenty-First Century
Tác giả: C Nordstrom
Xuất bản: : University of California Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.66
 
In the Name of Terrorism (SUNY Series on the Presidency : Contemporary Issues)
Tác giả: Carol K Winkler
Xuất bản: : State University of New York Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.6250973
 
The way of conflict : elemental wisdom for resolving disputes and transcending differences
Tác giả: Deidre Combs
Xuất bản: Novato CA: New World Library, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  303.69
 
Solving tough problems : an open way of talking, listening, and creating new realities
Tác giả: Adam Kahane
Xuất bản: : BerrettKoehler, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  303.69
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục