Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 28 kết quả
Female ejaculation and the G-spot
Tác giả: Deborah Sundahl
Xuất bản: Alameda CA: Hunter House, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.7
 
Don't sweat the small stuff in love : simple ways to nurture and strengthen your relationships while avoiding the habits...
Tác giả: Richard Carlson, Kristine Carlson
Xuất bản: New York: Hyperion, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.7
 
I hope they serve beer in Hell
Tác giả: Tucker Max
Xuất bản: New York: Citadel Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.7
 
The bald-headed hermit and the artichoke : an erotic thesaurus
Tác giả: Allan Peterkin
Xuất bản: Vancouver: Arsenal Pulp Press, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.7
 
Nagging for beginners
Tác giả: Wendy Harmer
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.7
 
How to make anyone fall in love with you [electronic resource]
Tác giả: Leil Lowndes
Xuất bản: Boulder Colo: netLibrary Inc, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.7
 
The evolution of desire : strategies of human mating
Tác giả: David M Buss
Xuất bản: New York: BasicBooks, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.7
 
Falling in love : why we choose the lovers we choose
Tác giả: Ayala Malakh-Pines
Xuất bản: New York: Routledge, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.7
 
Sexuality
Tác giả: Jeffrey Weeks
Xuất bản: London New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.7
 
The art of seduction
Tác giả: Robert Greene
Xuất bản: New York NY: Viking, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục