Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Killer robots [electronic resource] : legality and ethicality of autonomous weapons
Tác giả: Armin Krishnan
Xuất bản: Farnham England Burlington VT: Ashgate, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.82
 
Encyclopedia of modern U.S. military weapons
Tác giả: Timothy M Laur, Walter J Boyne, Steven L Llanso
Xuất bản: New York: Berkley Books, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.820973
 
Hiroshima : the world's bomb
Tác giả: Andrew Jon Rotter
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
1: Field Artillery
Tác giả: Chris Henry, Brian Delf
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
Napoleonic naval armaments 1792-1815
Tác giả: Chris Henry, Brian Delf
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.8210941
 
The atomic bomb : the story of the Manhattan Project : how nuclear physics became a global geopolitical game-changer
Tác giả: Bruce Cameron Reed
Xuất bản: San Rafael California 40 Oak Drive San Rafael CA 94903 USA: Morgan Claypool Publishers, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Confronting Emergent Nuclear-Armed Regional Adversaries
Tác giả:
Xuất bản: Santa Monica CA: RAND Corporation, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Management Perspectives Pertaining to Root Cause Analyses of Nunn-McCurdy Breaches, Volume 4
Tác giả:
Xuất bản: Santa Monica CA: RAND Corporation, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  355.820973
 
Management Perspectives Pertaining to Root Cause Analyses of Nunn-McCurdy Breaches, Volume 6
Tác giả:
Xuất bản: Santa Monica CA: RAND Corporation, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  355.820973
 
1

Truy cập nhanh danh mục