Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 72 kết quả
The Little Black Schoolbook [electronic resource] : The Secret to Getting Straight 'As' at School and University: Exams
Tác giả: PhD Lopez
Xuất bản: Lanham: Rowman Littlefield Publishing Group Inc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.26
 
Classroom assessment : concepts and applications
Tác giả: Peter W Airasian, Michael K Russell
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371.260973
 
Trắc nghiệm và đo lường thành quả học tập : phương pháp thực hành
Tác giả: Dương Thiệu Tống
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.26
 
High-stakes testing
Tác giả: Thomas Robert Murray
Xuất bản: : L Erlbaum Associates, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.260973
 
Đánh giá lớp học những nguyên tắc và thực tiễn để giảng dạy hiệu quả : Tài liệu tham khảo
Tác giả: James H McMillan
Xuất bản: Boston: Allyn và Bacon, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371.26
 
Adapting educational and psychological tests for cross-cultural assessment
Tác giả: Ronald K Hambleton, Peter Francis Merenda, Charles Donald Spielberger
Xuất bản: Mahwah NJ: L Erlbaum Associates, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.261
 
Young People's Views of Government, Peaceful Coexistence, and Diversity in Five Latin American Countries [electronic res...
Tác giả: Wolfram Schulz, John Ainley, Cox Cristián, Tim Friedman
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  371.26
 
Preparing for Life in a Digital World [electronic resource] : IEA International Computer and Information Literacy Study ...
Tác giả: Julian Fraillon, John Ainley, Daniel Duckworth, Tim Friedman, Wolfram Schulz
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  371.26
 
Teacher Quality, Instructional Quality and Student Outcomes [electronic resource] : Relationships Across Countries, Coho...
Tác giả: Jan-Eric Gustafsson, Trude Nilsen
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  371.26
 
Large-Scale Cognitive Assessment [electronic resource] : Analyzing PIAAC Data
Tác giả: Maehler Débora B, Beatrice Rammstedt
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  371.26
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục