Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 86 kết quả
Colloquial Catalan : the complete course for beginners
Tác giả: Toni Ibarz, Alexander Ibarz
Xuất bản: : Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  491.8
 
Colloquial Croatian
Tác giả: Hawkesworth Celia, Jovic Ivana
Xuất bản: : Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  491.8
 
Einfuehrung in die morphologische Konzeption der slavischen Akzentologie
Tác giả: Werner Lehfeldt
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 1993
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  491.8
 
Advances in formal Slavic linguistics 2016
Tác giả:
Xuất bản: Berlin: Language Science Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  491.8
 
Syntax der Ergaenzungsfrage
Tác giả: Roland Meyer
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  491.8
 
Linguistische Beitraege zur Slavistik
Tác giả:
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 1999
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  491.8
 
Der Imperativsatz im Slowakischen mit Blick auf andere westslawische Sprachen
Tác giả: Andreas Späth
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 1996
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  491.8
 
Studia phraseologica et alia
Tác giả:
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 1992
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  491.8
 
Indogermanisch, Slawisch und Baltisch
Tác giả:
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 1992
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  491.8
 
Ars philologica slavica
Tác giả:
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 1988
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  491.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục