Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Outline of Dani Morphology
Tác giả: P van der Stap
Xuất bản: SGRAVENHAG: Brill, 1966
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  499.5
 
The Tuma Underworld of Love. Erotic and other narrative songs of the Trobriand Islanders and their spirits of the dead
Tác giả: Gunter Senft
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  499.5
 
Palauan Reference Grammar
Tác giả: Lewis S Josephs
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1975
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  499.5
 
Yapese Reference Grammar
Tác giả: John Thayer Jensen
Xuất bản: Honolulu: University Press of Hawaii, 1977
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  499.5
 
Rote-Meto Comparative Dictionary
Tác giả: Owen Edwards
Xuất bản: Canberra: ANU Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  499.5
 
Wampar-English Dictionary with an English-Wampar finder list
Tác giả: Bettina Beer, Hans Fischer
Xuất bản: Canberra: ANU Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  499.5
 
A Dictionary of Vurës, Vanuatu
Tác giả: Catriona Malau
Xuất bản: Canberra: ANU Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  499.5
 
Woleaian Reference Grammar
Tác giả:
Xuất bản: HONOLULU: University of Hawaii Press, 1975
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  499.5
 
Woleaian-English Dictionary
Tác giả:
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaii Press, 1976
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  499.5
 
Yapese Reference Grammar
Tác giả:
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaii Press, 1977
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  499.5
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục