Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
The NeuroProcessor [electronic resource] : An Integrated Interface to Biological Neural Networks
Tác giả: Yevgeny Perelman, Ran Ginosar
Xuất bản: Dordrecht: Springer ScienceBusiness Media BV, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8046
 
Handbook of neuroprosthetic methods
Tác giả: Warren E Finn, Peter G LoPresti
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.8046
 
Therapy Approaches in Neurological Disorders
Tác giả: Mario Bernardo-Filho, Mario Bernardo-Filho, Danúbia da Cunha de Sá-Caputo, Danúbia da Cunha de Sá-Caputo, Adérito Seixas, Adérito Seixas, Redha Taiar, Redha Taiar
Xuất bản: : IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  616.8046
 
Neurostimulation and Neuromodulation in Contemporary Therapeutic Practice
Tác giả: Denis Larrivee, Denis Larrivee, Seyed Mansoor Rayegani, Seyed Mansoor Rayegani
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  616.8046
 
Developing multimodal therapies for brain disorders : proceedings of a workshop
Tác giả: Lisa J Bain, Noam I Keren, Clare Stroud
Xuất bản: Washington DC: the National Academies Press, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8046
 
Ted Freeman and the Battle for the Injured Brain
Tác giả:
Xuất bản: Canberra ACT Australia: ANU Press, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  616.8046
 
1

Truy cập nhanh danh mục