Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 33 kết quả
Introduction to the practice of psychoanalytic psychotherapy
Tác giả: Alessandra Lemma
Xuất bản: Chichester: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8917
 
Introduction to the practice of psychoanalytic psychotherapy [electronic resource]
Tác giả: Alessandra Lemma
Xuất bản: Chichester Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8917
 
Minding the body : the body in psychoanalysis and beyond
Tác giả: Alessandra Lemma
Xuất bản: New York: Routledge Taylor Francis Group, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8917
 
Journeys in psychoanalysis : the selected works of Elizabeth Spillius
Tác giả: Elizabeth Bott Spillius
Xuất bản: Hove East Sussex New York NY: Routledge, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8917
 
Dare to be human : a contemporary psychoanalytic journey
Tác giả: Michael Rosenbaum
Xuất bản: New York: Routledge, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8917
 
The 4 steps to peace of mind : the simple effective way to cure our emotional symptoms
Tác giả: Henry Kellerman
Xuất bản: Lanham: Rowman Littlefield, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8917
 
"Torment me, but don't abandon me" : psychoanalysis of the severe neuroses in a new key
Tác giả: Leon Wurmser
Xuất bản: Lanham Md: Rowman Littlefield Publishers, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8917
 
Self-analysis : critical inquiries, personal visions
Tác giả: James W Barron
Xuất bản: Hillsdale NJ: Analytic Press, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8917
 
Hidden questions, clinical musings
Tác giả: M Robert Gardner
Xuất bản: Hillsdale NJ: Analytic Press, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8917
 
Clinical values : emotions that guide psychoanalytic treatment
Tác giả: Sandra Buechler
Xuất bản: Hillsdale NJ: Analytic Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8917
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục