Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Centurion universal tank 1943-2003
Tác giả: Simon Dunstan
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.74752
 
Swimming Shermans : Sherman DD amphibious tank of World War II
Tác giả: David Fletcher
Xuất bản: Oxford New York: Osprey Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.74752
 
M1 abrams : main battle tank 1982-1992
Tác giả: Steven J Zaloga, Peter Sarson
Xuất bản: London: Osprey publishing, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.74752
 
Churchill infantry tank 1941-1951
Tác giả: Bryan Perrett, Mike Chappell, Peter Sarson
Xuất bản: London: Osprey, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.74752
 
T-34/76 Medium Tank 1941-45 [electronic resource]
Tác giả: Steven Zaloga, Peter Sarson
Xuất bản: : Osprey Publishing Ltd, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.74752
 
IS-2 Heavy Tank 1944-73 [electronic resource]
Tác giả: Steven J Zaloga
Xuất bản: : Osprey Publishing Ltd, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.74752
 
Matilda : infantry tank 1938-1945
Tác giả: David Fletcher, Peter Sarson
Xuất bản: London: Osprey, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.74752
 
Crusader : Cruiser tank 1939-1945
Tác giả: Dulan Barber, Peter Sarson
Xuất bản: London: Osprey, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.74752
 
T-34-85 Medium Tank 1944-94 [electronic resource]
Tác giả: Steven Zaloga, Peter Sarson
Xuất bản: : Osprey Publishing Ltd, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.74752
 
Bradley M2/M3 : infantry fighting vehicles 1983-1994
Tác giả: Steven J Zaloga, Peter Sarson
Xuất bản: London: Osprey Military, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.74752
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục