Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 250 kết quả
Review of the U.S. Department of Energy's Heavy Vehicle Technologies Program elektronisk ressurs
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: National Academy Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.224
 
Aptera
Tác giả: Tom Warhol
Xuất bản: New York: Marshall Cavendish Benchmark, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.22
 
Philosophical Ridings
Tác giả: Craig Bourne
Xuất bản: : Oneworld, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2275
 
Motorcycling for dummies
Tác giả: Bill Kresnak
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2275
 
Sổ tay máy làm đất
Tác giả: Lê Kim Truyền, Vũ Minh Khương
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.225
 
Electric vehicle battery systems [electronic resource]
Tác giả: Sandeep Dhameja
Xuất bản: Boston: Newnes, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2293
 
Lightweight electric/hybrid vehicle design [electronic resource]
Tác giả: John Fenton, Ron Hodkinson
Xuất bản: Boston: ButterworthHeinemann, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2293
 
Electric vehicle battery systems
Tác giả: Sandeep Dhameja
Xuất bản: Boston: Newnes, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2293
 
Born to Be Riled
Tác giả: Anchee Min, Anchee Min cm
Xuất bản: : Penguin, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  629.222
 
Amazing vehicles
Tác giả: Nathanaël Kuipers, Matti Zamboni
Xuất bản: San Francisco: William Pollock, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.22
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục