Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1080 kết quả (0.3125394 giây)
Sociolinguistics - Interdisciplinary Perspectives
Tác giả: Xiaoming Jiang,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.311
ISBN: 9789535133339
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Sustainable Human Resource Management
Tác giả: Banyai Tamas,
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN: 9783039216826
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Myeloid Leukemia : Clinical Diagnosis and Treatment
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN: 9789533078861
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter 15 Human Resource Management in Japan and South Korea
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2018
Ký hiệu phân loại: 658.30095
ISBN: 9780367581138
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Beyond Human Resources : Research Paths Towards a New Understanding of Workforce Management Within Organizations
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN: 9781839692727
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Neurodiversity in the Workplace : Interests, Issues, and Opportunities
Tác giả: Bruyere Susanne M,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2023
Ký hiệu phân loại: 658.300874
ISBN: 9780367902971
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Updates on Cancer Treatment
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2015
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN: 9789535121947
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Workplace Spirituality : Making a Difference
Tác giả: Altman Yochanan,
Thông tin xuất bản: BerlinBoston : De Gruyter , 2022
Ký hiệu phân loại: 658.382
ISBN: 9783110711295
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Hành vi tổ chức
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 1998
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lý : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục