Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 59 kết quả (0.4219183 giây)
Chapter 4 The Control-Decision- Innovation (CDI) Model
Tác giả: Szutowski Dawid,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2021
Ký hiệu phân loại: 658.403
ISBN: 9781032103723
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Application of Decision Science in Business and Management
Thông tin xuất bản: London UK : IntechOpen , 2020
Ký hiệu phân loại: 658.403
ISBN: 9781838800994
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Sources of power : how people make decisions
Tác giả: Klein Gary A,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 658.403
ISBN: 026227728X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Wharton on making decisions
Tác giả: Hoch Stephen J,
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley , 2001
Ký hiệu phân loại: 658.403
ISBN: 0471382477
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Business Intelligence Roadmap
Tác giả: Moss Larissa T,
Thông tin xuất bản: : Aw Professional , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.403
ISBN: 0201784203
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9859 Định dạng: CHM
Decision analysis for management judgment
Tác giả: Goodwin Paul,
Thông tin xuất bản: : Wiley , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.403
ISBN: 0470861088
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 13265 Định dạng: PDF
From Business Strategy to IT Action : Right Decisions for a Better Bottom Line
Tác giả: Benson Robert J,
Thông tin xuất bản: : John Wiley Sons , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.403
ISBN: 0471491918
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16836 Định dạng: PDF
Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề
Tác giả: Adair John,
Ký hiệu phân loại: 658.403
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Hệ thống thông tin quản lý
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.403
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Smart Questions : Learn to ask the right question for powereful results
Tác giả: Nadler Gerald,
Thông tin xuất bản: San Francisco : JossyBass , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.403
ISBN: 9780787971373
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục