Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 62 kết quả
How to cheat in Photoshop : the art of creating photorealistic montages
Tác giả: Steve Caplin
Xuất bản: Amsterdam: Focal Press, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  760.02855369
 
Photographic lighting [electronic resource] : essential skills
Tác giả: John Child, Mark Galer
Xuất bản: Amsterdam: Focal Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.72
 
The underwater photographer [electronic resource] : digital and traditional techniques
Tác giả: Martin Edge
Xuất bản: Amsterdam: Focal Press, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.73
 
The Adobe Photoshop CS4 layers book : Harnessing Photoshop's most powerful tool
Tác giả: Richard Lynch
Xuất bản: Amsterdam: Focal Press, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Digital photography in available light
Tác giả: Mark Galer
Xuất bản: Amsterdam: Focal press, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770.28
 
Frame-by-frame stop motion : the guide to non-traditional animation techniques
Tác giả: Tom Gasek
Xuất bản: Amsterdam: Focal Press, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.696
 
Digital storytelling : a creator's guide to interactive entertainment
Tác giả: Carolyn Handler Miller
Xuất bản: Amsterdam Boston: Focal Press, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
The filmmaker's guide to Final Cut Pro workflow
Tác giả: Dale Angell
Xuất bản: Amsterdam Boston: Focal Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.5
 
Developing quality metadata : building innovative tools and workflow solutions
Tác giả: Cliff Wootton
Xuất bản: Amsterdam Boston: Focal Press, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.3
 
Final Cut Studio on the spot
Tác giả: Richard Harrington, Robbie Carman, Abba Shapiro
Xuất bản: Amsterdam Boston: Focal Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.59
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục