Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Girl's guide to witchcraft
Tác giả: Mindy L Klasky
Xuất bản: Don Mills Ont: Red Dress Ink, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
A soldier's Christmas
Tác giả: Rachel Lee, Merline Lovelace, Catherine Mann
Xuất bản: Don Mills Ont: HQN, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  479
 
In the groove
Tác giả: Pamela Britton
Xuất bản: Don Mills Ont: HQN, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Lord of the beasts
Tác giả: Susan Krinard
Xuất bản: Don Mills Ont: Harlequin, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Night fever [electronic resource]
Tác giả: Diana Palmer
Xuất bản: Don Mills Ont: HQN, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
A perfect evil [electronic resource]
Tác giả: Alex Kava
Xuất bản: Don Mills Ont Canada: MIRA Books, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Night's edge
Tác giả: Barbara Hambly, Charlaine Harris, Maggie Shayne
Xuất bản: Don Mills Ont: HQN Books, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Oxford preparation course for the iBT examination
Tác giả: Susan Bates
Xuất bản: Don Mills Ont: Oxford University Press, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.0076
 
How the playboy got serious
Tác giả: Shirley Jump
Xuất bản: Don Mills Ont: Harlequin, 2012
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
1

Truy cập nhanh danh mục