Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
The Wiley handbook of genius
Tác giả: Dean Keith Simonton
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  153.9
 
The handbook of forensic psychology
Tác giả: Irving B Weiner, Randy K Otto
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  614
 
Computer security handbook
Tác giả: Seymour Bosworth, Michel E Kabay, Eric Whyne
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
Handbook of couples therapy
Tác giả: Michele HarwayMichele Harway
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Financial risk manager handbook
Tác giả: Philippe Jorion
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.155
 
The handbook of financial instruments
Tác giả: Frank J Fabozzi
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  332.632
 
Handbook of child psychology and developmental science
Tác giả: Richard M Lerner
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  155.4
 
Handbook of health survey methods
Tác giả: Timothy P Johnson
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  614.4
 
Handbook of autism and pervasive developmental disorders
Tác giả: Rhea Paul, Kevin Archer Pelphrey, Sally J Rogers
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  618.9285882
 
The Wiley handbook of early childhood development programs, practices, and policies
Tác giả: Elizabeth Votruba-Drzal
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2017
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  372.21
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục