Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 306 kết quả
Microsoft Access 2010 : VBA programming inside out
Tác giả: Andrew Couch
Xuất bản: Sebastopol Calif: Microsoft, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
Network warrior [electronic resource]
Tác giả: Gary A Donahue
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
JavaScript patterns [electronic resource]
Tác giả: Stoyan Stefanov
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2762
 
Learning Android [electronic resource]
Tác giả: Marko Gargenta
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
97 things every programmer should know : collective wisdom from the experts [electronic resource]
Tác giả: Kevlin Henney
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.101
 
Safe C+ + [electronic resource]
Tác giả: Vladimir Kushnir
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Learning Node [electronic resource]
Tác giả: Shelley Powers
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Linux annoyances for geeks
Tác giả: Michael H Jang
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
Orchard CMS [electronic resource] : up and running
Tác giả: John Zablocki
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2768
 
Version control with Git [electronic resource]
Tác giả: Jon Loeliger, Matthew McCullough
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 

Truy cập nhanh danh mục