Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 287 kết quả (0.0200024 giây)
Expert SQL server 2008 encryption [electronic resource]
Tác giả: Michael Coles
Berkeley CA: Apress, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.7565
 
Access 2010 [electronic resource] : the missing manual
Tác giả: Matthew MacDonald
Sebastopol Calif: OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.7565
 
Learning SQL
Tác giả: Alan Beaulieu
Beijing Sebastopol: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.7565
 
Mastering phpMyAdmin 2.11 for effective MySQL management elektronisk ressurs : increase your MySQL productivity and cont...
Tác giả: Marc Delisle
Birmingham UK: Packt, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.7565
 
Learning SQL Server 2008 Reporting Services [elektronisk ressurs] : a step-by-step guide to getting the most of Microsof...
Tác giả: Jayaram Krishnaswamy
Birmingham UK: Packt Pub, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.7565
 
SQL antipatterns : avoiding the pitfalls of database programming
Tác giả: Bill Karwin
Raleigh NC Farnham: Pragmatic Bookshelf OReilly distributor, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.7565
 
Microsoft Access 2010 in depth [electronic resource]
Tác giả: Roger Jennings
Indianapolis Ind: Que, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.7565
 
The language of SQL
Tác giả: Larry Rockoff
Boston MA: Course Technology Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.7565
 
Microsoft Office Access 2003
Tác giả: Timothy J O'Leary
New York: McGrawHillIrwin, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 005.7565
 
Microsoft Access 2010 VBA Macro Programming [NOOK Book]
Tác giả: 
New York: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.7565
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục