Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5541 kết quả
Auditing information systems
Tác giả: Jack J Champlain
Xuất bản: NJ: John Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.0558
 
Essentials of treasury and cash management
Tác giả: Michele Allman-Ward, James Sagner
Xuất bản: NJ: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.155
 
UNIX systems programming : communication concurrency, and threads
Tác giả: Kay A Robbins, Steven Robbins
Xuất bản: NJ: Prentice Hall, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.432
 
Applications interface programming using multiple languages : a Windows programmer's guide
Tác giả: Bai Ying
Xuất bản: NJ: Prentice Hall, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.437
 
How secure is your wireless network? : safeguarding your Wi-Fi- LAN
Tác giả: Lee Barken
Xuất bản: NJ: Prentice Hall, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.8
 
OpenOffice.org resource kit
Tác giả: Solveig Haugland, Floyd Jones
Xuất bản: NJ: Prentice Hall, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.369
 
Implementing CIFS : the common Internet file system / Christopher R
Tác giả: Christopher R Hertel
Xuất bản: NJ: Prentice Hall, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.74
 
Programming with objects : a comparative presentation of object-oriented programming with C++ and Java
Tác giả: Avinash C Kak
Xuất bản: NJ: John Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.133
 
Managing the audit function : a corporate audit department procedures guide
Tác giả: Michael P Cangemi, Tommie Singleton
Xuất bản: NJ: John Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  657.458
 
Intrusion detection systems with Snort : advanced IDS techniques using Snort, Apache, MySQL, PHP, and ACID
Tác giả: Rafeeq Ur Rehman
Xuất bản: NJ: Prentice Hall, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục