Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 29 kết quả
Eastern Europe : an introduction to the people, lands, and culture / edited by Richard Frucht
Tác giả: Richard C Frucht
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940
 
Celtic culture : a historical encyclopedia
Tác giả: John T Koch
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909
 
Conflict in Afghanistan : a historical encyclopedia
Tác giả: Frank Clements
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  958.1
 
The Crusades : an encyclopedia
Tác giả: Alan V Murray
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.07
 
The Louisiana Purchase : a historical and geographical encyclopedia
Tác giả: Junius P Rodriguez
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.4
 
Encyclopedia of the Wars of the Roses
Tác giả: J A Wagner
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  942.04
 
Political corruption in America : an encyclopedia of scandals, power, and greed
Tác giả: Mark Grossman
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973
 
Peoples of the Caribbean : an encyclopedia of archeology and traditional culture
Tác giả: Nicholas J Saunders
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  972.900497
 
Conspiracy theories in American history : an encyclopedia
Tác giả: Peter Knight
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973
 
The encyclopedia of the French revolutionary and Napoleonic Wars : a political, social, and military history
Tác giả: Gregory Fremont-Barnes
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  944.0403
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục