Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Elgar encyclopedia of comparative law
Tác giả: J M Smits
Xuất bản: Cheltenham UK Northampton Mass: Edward Elgar Pub, c2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  340.203
 
Reinventing the postal sector in an electronic age [electronic resource]
Tác giả: Michael A Crew, Paul R Kleindorfer
Xuất bản: Cheltenham UK: Edward Elgar Pub, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  383
 
The dictionary of health economics
Tác giả: A J Culyer
Xuất bản: Cheltenham UK Northampton MA: Edward Elgar Pub, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.13
 
A handbook of industrial ecology
Tác giả: Leslie Ayres, Robert U Ayres
Xuất bản: Cheltenham UK Northampton MA: Edward Elgar Pub, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
Industrial ecology and spaces of innovation
Tác giả: Kenneth Green, Sally Randles
Xuất bản: Cheltenham UK Northampton MA: Edward Elgar Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.5
 
The innovation union in Europe : a socio-economic perspective on eu integration
Tác giả:
Xuất bản: Northampton MA: Edward Elgar Pub, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  337.142
 
Minorities in entrepreneurship : an international review
Tác giả: Glenice J Wood, Marilyn J Davidson, Sandra L Fielden
Xuất bản: Cheltenham: Edward Elgar Pub, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.421089
 
International entrepreneurship education : issues and newness
Tác giả: Alain Fayolle, Heinz Klandt
Xuất bản: Cheltenham UK Northampton MA: Edward Elgar Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.071
 
Environmental law in development : lessons from the Indonesian experience
Tác giả: Michael Faure, Nicole Niessen
Xuất bản: Cheltenham UK Northampton MA: Edward Elgar Pub Ltd, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  344.59804
 
Contemporary post Keynesian analysis
Tác giả: Mathew Forstater, L Randall Wray
Xuất bản: Cheltenham UK Northhampton MA: Edward Elgar Pub, c2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.156
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục