Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 79 kết quả
Never end : an Erik Winter novel
Tác giả: Åke Edwardson, Laurie Thompson
Xuất bản: New York: Viking, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  839.73
 
The cunning man : a novel
Tác giả: Robertson Davies
Xuất bản: New York: Viking, 1995
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
A life decoded : my genome, my life
Tác giả: J Craig Venter
Xuất bản: New York: Viking, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.5092
 
The pickup
Tác giả: Nadine Gordimer
Xuất bản: Toronto: Viking, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
A new song [electronic resource]
Tác giả: Jan Karon
Xuất bản: New York NY: Viking, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Report from ground zero : the story of the rescue efforts at the World Trade Center [electronic resource]
Tác giả: Dennis Smith
Xuất bản: New York: Viking, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  974.7
 
Miss Julia throws a wedding [electronic resource]
Tác giả: Ann B Ross
Xuất bản: New York: Viking, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Miss Julia stands her ground [downloadable e-book]
Tác giả: Ann B Ross
Xuất bản: New York: Viking, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Black milk : on writing, motherhood, and the harem within
Tác giả: Elif Shafak, Hande Zapsu
Xuất bản: New York NY: Viking, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  894.3534
 
Eye contact : a novel [electronic resource]
Tác giả: Cammie McGovern
Xuất bản: New York: Viking, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 

Truy cập nhanh danh mục