Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Mastering Microsoft Visual Basic 2005
Tác giả: Evangelos Petroutsos, Acey Bunch, Evangelos Petroutsos
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc:  005.133
 
The game animator's guide to Maya
Tác giả: Michael McKinley
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc:  006.696
 
Expert CAD management : the complete guide
Tác giả: Robert Green
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (iso)
ddc:  620.00420285
 
The Hidden Power of Photoshop Elements 4
Tác giả: Richard Lynch
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc:  006.686
 
OCA : Oracle Application Server 10g administration I : study guide
Tác giả: Bob Bryla, April J Wells
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc:  005.7585
 
MCITP : Microsoft Windows Vista desktop support consumer study guide
Tác giả: Eric Johnson, Eric Beehler
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc:  005.446
 
HTML5 elearning kit for dummies
Tác giả: Frank Boumphrey
Xuất bản: Indianapolis IN: WIley Pub Inc, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc:  006.74
 
1

Truy cập nhanh danh mục