Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 110 kết quả
Songwriting for dummies
Tác giả: Jim Peterik, Dave Austin, Cathy Lynn
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  782.42
 
Piano exercises for dummies
Tác giả: David Pearl
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  786.2
 
Crochet patterns for dummies
Tác giả: Susan Brittain
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  746.434041
 
Jazz for dummies
Tác giả: Dirk Sutro
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.65
 
Bowling for dummies
Tác giả: A J Forrest, Lisa Iannucci
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.6
 
Geocaching for dummies
Tác giả: Joel McNamara
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.58
 
Coaching volleyball for dummies
Tác giả: Greg Bach
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.325
 
Autodesk Revit architecture 2011 : no experience required [electronic resource]
Tác giả: Eric Wing
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.28
 
Coaching lacrosse for dummies
Tác giả: Greg Bach
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.347
 
iPhoto '11 : portable genius [electronic resource]
Tác giả: Brad Miser
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.44
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục