Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 29 kết quả
E-discovery for dummies
Tác giả: Linda L Volonino
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  347.7372
 
Taxes 2006 for dummies
Tác giả: Eric Tyson, Margaret Atkins Munro, David J Silverman
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  336.200973
 
Emerging markets for dummies
Tác giả: Ann C Logue
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.6
 
Insurance for dummies
Tác giả: Jack Hungelmann
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  368
 
Futures & options for dummies
Tác giả: Joe Duarte
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.64
 
Day trading for dummies
Tác giả: Ann C Logue
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.64
 
Asvab for dummies
Tác giả: Rod Powers
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub Inc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.0076
 
Twitter for dummies
Tác giả: Laura Fitton
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.30285
 
Commodities for dummies
Tác giả: Amine Bouchentouf
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.64
 
Making millions for dummies
Tác giả: Robert Doyen, Meg Elaine Schneider
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.024
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục