Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 154 kết quả
Advanced NXT [electronic resource] : the Da Vinci inventions book
Tác giả: Matthias Paul Scholz
Xuất bản: Berkeley CA New York: Apress Distributed to the Book trade by SpringerVerlag, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
The Berkeley DB book
Tác giả: Himanshu Yadava
Xuất bản: Berkeley CA New York NY: Apress Distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag New York Inc, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
A programmer's guide to Jini technology
Tác giả: Jan Newmarch
Xuất bản: Berkeley CA New York: Apress distributed to the book trade in the United States by SpringerVerlag, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.36
 
Pro Oracle database 10g RAC on Linux : installation, administration, and performance
Tác giả: Julian Dyke, Steve Shaw
Xuất bản: Berkeley CA New York: Apress Distributed to the book trade by SpringerVerlag, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Beginning PL/SQL [electronic resource] : from novice to professional
Tác giả: Donald Bales
Xuất bản: Berkeley CA New York: Apress Distributed to the book trade by SpringerVerlag, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Pro MySQL
Tác giả: Michael Kruckenberg, Jay Pipes
Xuất bản: Berkeley CA New York: Apress Distributed to the book trade by SpringerVerlag, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
Expert C++/CLI [electronic resource] : .NET for Visual C++ programmers
Tác giả: Marcus Heege
Xuất bản: Berkeley CA New York: Apress Distributed to the book trade by SpringerVerlag, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Pro NetBeans IDE 5.5 enterprise edition [electronic resource]
Tác giả: Adam Myatt
Xuất bản: Berkeley Calif New York: Apress Distributed to the book trade by SpringerVerlag, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Pro Ajax and the .NET 2.0 platform
Tác giả: Daniel Woolston
Xuất bản: Berkeley CA New York: Apress Distributed to the book trade by SpringerVerlag, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.786
 
Pro Oracle database 10g RAC on Linux [electronic resource] : installation, administration, and performance
Tác giả: Julian Dyke, Steve Shaw
Xuất bản: Berkeley Calif New York: Apress Distributed to the book trade by SpringerVerlag, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục