Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 143 kết quả
Apartment therapy [electronic resource] : the eight step home cure
Tác giả: Maxwell Gillingham-Ryan
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  747.019
 
Do-it-yourself family [downloadable e-book] : fun and useful home projects the whole family can make together
Tác giả: Eric Stromer
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  643
 
Protein power [electronic resource]
Tác giả: Michael R Eades, Mary Dan Eades
Xuất bản: New York: Bantam Books, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  613.2
 
Fool's fate [electronic resource]
Tác giả: Robin Hobb
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Foundation and empire [electronic resource]
Tác giả: Isaac Asimov
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Worldwired [electronic resource]
Tác giả: Elizabeth Bear
Xuất bản: New York NY: Bantam Books, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
The snowball [electronic resource] : Warren Buffett and the business of life
Tác giả: Alice Schroeder
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  332.6092
 
I, robot [electronic resource]
Tác giả: Isaac Asimov
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Killer dreams [electronic resource]
Tác giả: Iris Johansen
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Ten second staircase [downloadable e-book]
Tác giả: Christopher Fowler
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục