Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 34 kết quả
Exploring Adobe Photoshop CS5
Tác giả: Annesa Hartman
Xuất bản: Clifton Park NY: Delmar Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
Electricity 1 : devices, circuits, and materials
Tác giả: Thomas S Kubala
Xuất bản: Clifton Park NY: Delmar Cengage Learning, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Fish & wildlife : principles of zoology and ecology
Tác giả: L DeVere Burton
Xuất bản: Clifton Park NY: Delmar Cengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  590
 
Adobe InDesign CS6 revealed
Tác giả: Chris Botello
Xuất bản: Clifton Park NY Singapore: Delmar Cengage Learning, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Secrets of Corel Painter experts : tips, techniques, and insights for users of all abilities
Tác giả: Linda Hillfritsch, Daryl Wise
Xuất bản: Clifton Park NY Andover: Delmar Cengage Learning distributor, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Using AutoCAD 2011
Tác giả: Ralph Grabowski
Xuất bản: Clifton Park NY: Delmar Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
The video collection revealed : adobe
Tác giả: Debra Keller
Xuất bản: Clifton Park NY: Delmar Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006
 
The design collection revealed : Adobe InDesign CS5, Photoshop CS5, Illustrator CS5
Tác giả: Chris Botello, Elizabeth Eisner Reding
Xuất bản: Clifton Park NY: Delmar Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
International cuisine
Tác giả: Jeremy MacVeigh
Xuất bản: Clifton Park NY: Delmar Cengage Learning, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.59
 
Paralegal today : the essentials : the legal team at work
Tác giả: Roger LeRoy Miller, Mary Meinzinger
Xuất bản: Clifton Park NY: Delmar Cengage Learning, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  340.02373
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục